Vídeo promocional del XVII Homenatge a la Paraula
“ENTRE SOL I TEMPESTES... ¡QUE NO PARE LA PLUJA!"

 

Vídeo promocional del Mapa Naturalista de la Safor

 


ANUNCI. Procés de renovació del Consell General del CEIC Alfons el Vell. [28.10.11]

buy Audemars Piguet Replica Watches in online shop.

ANUNCI

Procés de renovació del Consell General del “CEIC Alfons el Vell”.


El Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell és un organisme de l'Ajuntament de Gandia que té com a objectius principals: promoure i potenciar els estudis i investigacions científiques d’interès per a la Safor, la divulgació i edició d’obres o iniciatives d’interès per a la comarca, així com la coordinació amb altres institucions culturals, la col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia, i l’assessorament a les entitats públiques que ho demanen.


El seu òrgan rector és el Consell General integrat pel President, el Vicepresident i un nombre de Consellers no inferior a 12 ni superior a 25. La durada del seu manament, és de 4 anys.

D’acord amb els Estatuts del CEIC Alfons el Vell, els consellers son nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Gandia, de entre les persones de reconeguda solvència en el camp de la cultura i de investigació a La Safor que proposen:

1. Les Institucions socioculturals i professionals legalment constituïdes i amb activitats a la Safor.
2. Els Claustres de professors dels centres d’ensenyament públics i privats existents a la comarca.
3. La Comissió Municipal informativa amb competència en la matèria.


Per Decret de 27 d’octubre de 2010 s’ha iniciat el procés per a la renovació dels consellers. EI que es posa en coneixement públic, per tal que totes les entitats esmentades que ho consideren convenient, pugen proposar aquelles persones de reconeguda solvència en el camp de la cultura i investigació a la Safor, que consideren podrien formar part del Consell General del CEIC Alfons el Vell, amb independència de que formen part o no de l’entitat proponent.

Les propostes hauran de presentar-se dins d’un sobre tancat en l’exterior del qual, haurà d’indicar-se “Renovació de consellers del CEIC Alfons el Vell”, en el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Gandia (Plaça Major, 1. CP 46700), fins a les 14.00 hores del 7 de gener de 2012.

Si la presentació es fa per mitjà de correu postal, el sobre tancat que continga la proposta haurà d’introduir-se en un sobre més gran, on figurarà l’adreça abans indicada.

Per a més informació: telèfon 96.295.95.64.
ceicalfonselvell@gandia.org

Gandia, a 28 d’octubre de 2011

EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT
DE CULTURA I EDUCACIÓ
(D. 3060, 14/06/2011)
Vicent Gregori Acosta

 

DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE:

> Decret d’inici del procés

> Estatuts del CEIC Alfons el Vell

> WEB CEIC ALFONS EL VELL

Àlbum gràficÀlbum gràfic
Subscripcions del CEIC Alfons el VellSubscripcions

Novetats editorials

Anuari del CEIC Alfons el Vell, número 5

Quadern Comarcal núm. 28. Salvador García García Panxa Verda: mestre i guitarrista.

 


 

 

Edicions de lliure accés

Alfons

Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia (1342-1372)

corona borgiana
Francesc de Borja, home del Renaixement, sant del Barroc (1510-1412)

 


localització CEIC Alfons el Vell