Vídeo promocional del XVII Homenatge a la Paraula
“ENTRE SOL I TEMPESTES... ¡QUE NO PARE LA PLUJA!"

 

Vídeo promocional del Mapa Naturalista de la Safor

 


Convocada una nova edició de beques d'investigació. Termini de presentació fins al 21 de desembre. [18.10.12]

 

Gandia, 18 d'octubre de 2012

 

Aquesta és la nova convocatòria de beques d'investigació del CEIC Alfons el Vell, edició 2012.

La resolució del concurs de beques serà publicada en aquesta web a partir del mes de gener.

 

 

BASES

best swiss Rolex Replica Watches store.


Objecte de la convocatòria:
El CEIC Alfons el Vell convoca sis beques per un import de 1500€ cadascuna, que  podran atorgar-se per a la realització de treballs d’investigació o per a l’elaboració de guions literaris per a audiovisuals.
Els treballs d’investigació estaran referits a qualsevol aspecte de les ciències socials i humanitats (patrimoni cultural, art, literatura, història, etc), el medi ambient o altres temes d’interés científic relacionats amb la comarca de la Safor o al conjunt de les Comarques Centrals Valencianes.

Els guions literaris per a audiovisuals hauran d’estar dissenyats per a la posterior realització de documentals que tinguen com a tema el territori en les seues diverses vessants: l’horta, la ciutat, els pobles, les infraestructures, les formes de vida, les persones, els personatges, etc… de la Safor o el conjunt de les Comarques Centrals Valencianes.

Presentació de sol·licituds:
Les instàncies, acompanyades d’un currículum vitae i un projecte d’investigació detallat o, en el seu cas, un projecte o sinopsi del guio literari a realitzar,  hauran de ser presentades a la secretaria del CEIC Alfons el Vell,  plaça del Rei En Jaume núm. 10, CP 46701 de Gandia, abans del 21 de desembre de 2012.
El projecte d’investigació detallat informarà sobre les característiques científiques  del treball, que ha de ser inèdit i com a mínim contindrà els apartats següents: esquema general de l’estudi, objectius, hipòtesis de treball, capítols proposats, fonts documentals i bibliografia proposada, metodologia i terminis aproximats de realització.

Procés de selecció:
Les sol·licituds seran valorades i aprovades per votació del Consell Executiu del CEIC, tenint en compte l’informe previ d’avaluació emès per tres membres del Consell General dins dels dos mesos següents a la data de presentació d’instàncies. L’acta de valoració i selecció serà raonada i es publicarà en la web del centre. Es poden atorgar les sis beques convocades o un nombre menor d’ajudes.  Un dels autors/es de l’informe d’avaluació serà l’encarregat/da de fer el seguiment de cada beca concedida.

Condicions Generals:
La versió final del treball d’investigació haurà de tindre una extensió compresa entre 150 i 300 fulls escrits a doble espai (inclosos gràfics, quadres, apèndixs i bibliografia) i s’haurà de lliurar en paper i en suport informàtic, en un termini màxim de dos anys des de la concessió de la beca.
La versió final del guió literari per a audiovisuals suposarà el lliurament d’un guió complet escrit per a documentals d’una durada entre 10 i 20 minuts, adaptats a produccions de baix cost.
El CEIC Alfons el Vell es reserva el dret a publicar el treball, en paper o en suport informàtic, durant els dos anys següents a la finalització del treball. La decisió serà presa mitjançant informe previ emès per un/a especialista en la matèria, preferentment del Centre, que contindrà un annex econòmic i característiques tècniques de la possible publicació;. Posteriorment  es realitzarà una avaluació escrita de les propostes tenint en compte la disponibilitat econòmica i interès feta conjuntament per un/a membre del CEIC i un/a especialista en la matèria (membre o no del Centre, però en tot cas diferent de l’autor/a de l’informe previ). Aquesta avaluació es durà al Consell General per a la seua aprovació per majoria. L’Acta amb la decisió presa serà pública i raonada i es publicarà a la web del Centre.

Els drets d’autoria del treball objecte de l’ajuda romanen en mans del propi autor/a. No obstant això, qualsevol publicació relacionada directament amb el treball haurà de tindre el permís explícit del Centre i mencionar que el treball ha comptat amb una ajuda d’investigació concedida pel CEIC Alfons el Vell. En cas de publicació, l’import de la beca es considerarà equivalent als drets d’autor de la primera edició del treball.
El Consell Executiu del Centre podrà demanar al becat/da una versió reduïda del treball per a la seua difusió en qualsevol de les publicacions del CEIC Alfons el Vell.
El pagament de la beca s’efectuarà en els terminis següents: un 50% de l’import en el moment de l’adjudicació i el 50 % restant després de la presentació del treball acabat. En aquest darrer termini, l’autor/a haurà de comptar amb l’informe favorable del Consell Executiu del CEIC.
Es podrà revocar la subvenció, totalment o parcialment, i es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes després d’audiència a l’interessat/da i acordant, si escau, la forma de devolució de les quantitats lliurades, en els següents casos:

  1. Incompliment o la desviació de la finalitat per a la qual fou concedida l’ajuda.
  2. Incompliment de l’obligació de justificació en la forma o els terminis marcats.
  3. Falsedat en la documentació presentada amb la sol·licitud.
  4. Incompliment de qualsevol les condicions imposades als beneficiaris en aquestes bases amb motiu de la concessió de l’ajuda i en els altres supòsits establerts legalment.

El Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell és l’òrgan de gestió i resolució de tots els dubtes i eventualitats que pogueren sorgir en l’execució de la convocatòria. La presentació de la candidatura suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Àlbum gràficÀlbum gràfic
Subscripcions del CEIC Alfons el VellSubscripcions

Novetats editorials

Anuari del CEIC Alfons el Vell, número 5

Quadern Comarcal núm. 28. Salvador García García Panxa Verda: mestre i guitarrista.

 


 

 

Edicions de lliure accés

Alfons

Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia (1342-1372)

corona borgiana
Francesc de Borja, home del Renaixement, sant del Barroc (1510-1412)

 


localització CEIC Alfons el Vell