Vídeo promocional del XVII Homenatge a la Paraula
“ENTRE SOL I TEMPESTES... ¡QUE NO PARE LA PLUJA!"

 

Vídeo promocional del Mapa Naturalista de la Safor

 


Publicada la convocatòria de BEQUES 2013. Termini del 9 al 23 de setembre de 2013.

BASES
Objecte de la convocatòria
Objecte de la convocatòria:
El CEIC Alfons el Vell convoca sis beques per un import de 1.500 € cadascuna, que podran atorgar-se per a la realització de treballs d’investigació o per l’elaboració de guions destinats a produccions audiovisuals.
Els treballs d’investigació estaran referits a qualsevol aspecte de les ciències socials i humanitats (patrimoni cultural, art, literatura, història, etc), el medi ambient o altres temes d’interés científic d’interés per a la comarca de la Safor.
Els guions destinats a produccions audiovisuals hauran d’estar dissenyats per a la posterior realització de documentals que tinguen com a tema el territori en les seues diverses vessants: geogràfica, econòmica, humana, històrica, cultural, etc... en l’àmbit de la comarca de la Safor o d’altres territoris relacionats.

 


Presentació de sol·licituds:
Les instàncies, acompanyades d’un currículum vitae i un projecte d’investigació detallat o, en el seu cas, un projecte o sinopsi del treball a realitzar,  hauran de ser presentades a la secretaria del CEIC Alfons el Vell,  plaça del Rei En Jaume núm. 10, CP 46701 de Gandia, entre el 9 i el 23 de setembre de 2013.


El projecte d’investigació detallat informarà sobre les característiques científiques  del treball, que ha de ser inèdit i com a mínim contindrà els apartats següents: esquema general de l’estudi, objectius, hipòtesis de treball, capítols proposats, fonts documentals i bibliografia proposada, metodologia i terminis aproximats de realització.
S’haurà d’entregar en paper i en suport informàtic

Procés de selecció:
Les sol·licituds seran valorades i aprovades pel Consell Executiu del CEIC, tenint en compte l’informe previ d’avaluació sol·licitat a tres professionals amb competència en la matèria dins dels dos mesos següents a la data de presentació d’instàncies. L’acta de valoració es publicarà en la web del centre. Es poden atorgar les sis beques convocades o un nombre menor d’ajudes.  Un dels autors/es de l’informe d’avaluació, preferentment membre del Consell General del CEIC Alfons el Vell, serà l’encarregat/da de fer el seguiment de cada beca concedida.


Condicions Generals:
La versió final del treball d’investigació haurà de tindre una extensió compresa entre 150 i 300 fulls escrits a doble espai (inclosos gràfics, quadres, apèndixs i bibliografia) i s’haurà de lliurar en paper i en suport informàtic, en un termini màxim de dos anys des de la concessió de la beca.


La versió final dels treballs destinats a produccions audiovisuals suposarà el lliurament d’un guió literari i un guió tècnic, a més d’un pla de producció bàsic que analitze la viabilitat del projecte, que no deurà tindre una durada inferior als 10 minuts ni superior als 30 minuts una vegada produït.


El CEIC Alfons el Vell es reserva el dret a publicar el treball, en paper o en suport informàtic, durant els dos anys següents a la finalització del treball. La decisió serà presa mitjançant informe previ emès per un/a especialista en la matèria, preferentment del Centre, que contindrà un annex econòmic i característiques tècniques de la possible publicació. Aquesta avaluació es durà al Consell General per a la seua aprovació per majoria.

 

Els drets d’autoria del treball objecte de l’ajuda romanen en mans del propi autor/a. No obstant això, qualsevol publicació relacionada directament amb el treball haurà de tindre el permís explícit del Centre i mencionar que el treball ha comptat amb una ajuda d’investigació concedida pel CEIC Alfons el Vell. En cas de publicació, l’import de la beca es considerarà equivalent als drets d’autor de la primera edició del treball.


El Consell Executiu del Centre podrà demanar al becat/da una versió reduïda del treball per a la seua difusió en qualsevol de les publicacions del CEIC Alfons el Vell.
El pagament de la beca s’efectuarà en els terminis següents: un 50% de l’import en el moment de l’adjudicació i el 50 % restant després de la presentació del treball acabat. En aquest darrer termini, l’autor/a haurà de comptar amb l’informe favorable del Consell Executiu del CEIC.


Es podrà revocar la subvenció, totalment o parcialment, i es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes després d’audiència a l’interessat/da i acordant, si escau, la forma de devolució de les quantitats lliurades, en els següents casos:


—Incompliment o la desviació de la finalitat per a la qual fou concedida l’ajuda.
—Incompliment de l’obligació de justificació en la forma o els terminis marcats.
—Falsedat en la documentació presentada amb la sol·licitud.
—Incompliment de qualsevol les condicions imposades als beneficiaris en aquestes bases amb motiu de la concessió de l’ajuda i en els altres supòsits establerts legalment.


El Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell és l’òrgan de gestió i resolució de tots els dubtes i eventualitats que pogueren sorgir en l’execució de la convocatòria. La presentació de la candidatura suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

 

MODEL D'INSTÀNCIA

Cal descarregar, emplenar i lliurar el formulari ací adjunt en format PDF

Rolex Replica Watches,omega replica watches,Swiss Replica Watches online sale.

Àlbum gràficÀlbum gràfic
Subscripcions del CEIC Alfons el VellSubscripcions

Novetats editorials

Anuari del CEIC Alfons el Vell, número 5

Quadern Comarcal núm. 28. Salvador García García Panxa Verda: mestre i guitarrista.

 


 

 

Edicions de lliure accés

Alfons

Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia (1342-1372)

corona borgiana
Francesc de Borja, home del Renaixement, sant del Barroc (1510-1412)

 


localització CEIC Alfons el Vell